WARSZTATY MAJOWE DLA KANDYDATÓW >>>>>

EGZAMIN WSTĘPNY, 05 - 06 czerwca 2018, od godz. 900

Specjalizacje:
 • tkanina artystyczna,
 • ceramika artystyczna,
 • renowacja elementów architektury,
 • fotografia artystyczna

Forma egzaminu:
 • część praktyczna: ćwiczenie z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
  (rzeźba w glinie)
 • część teoretyczna: egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

Na czas egzaminów możliwe zakwaterowanie w internacie szkoły.Szczegóły

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA
  Przed egzaminem:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru >>>WNIOSEK
 2. życiorys
 3. wyciąg ocen za 1 półrocze III klasy gimnazjum
 4. 2 zdjęcia
 5. potwierdzenia osiągnięć artystycznych


 6. W późniejszym terminie:
 7. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 8. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 9. świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał
 10. karta informacyjna

TERMINY

Termin składania wniosku z załącznikami: do 01.06.
Termin egzaminu wstępnego: 05 - 06.06.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego: 06.06. po południu
Termin składania świadectw gimnazjalnych i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kopii poświadczonych przez dyrektora gimnazjum 29.06. do 1500
Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na określoną specjalizację: 3.07 do 1300
Ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw gimnazjalnych i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 6.07. do 1500
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły 9.07. do 1300
  


FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU

05 czerwca:
godz. 0900 - 0915informacja dotycząca egzaminu
godz. 0915 - 1045ćwiczenie z rysunku
godz. 1045 - 1215
przerwa
godz. 1215 - 1345 ćwiczenie z malarstwa

06 czerwca
godz. 0830 - 1000 ćwiczenie z kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie)
godz. 1000 - 1130 przerwa
od godz. 1130 egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk platycznych.


W czasie trwania egzaminu wstępnego możliwe jest zakwaterowanie kandydatów w internacie (od 04 czerwca - po południu).


PUNKTACJA EGZAMINU WSTĘPNEGO:

ćwiczenie z rysunku
0 - 10
punktów
ćwiczenie z malarstwa
0 - 10
punktów
ćwiczenia z kompozycji
0 - 10
punktów
egzamin ustny
0 - 10
punktów
maksymalnie
40
punktów

Egzamin jest zdany, gdy uczeń przystąpi do wszystkich jego części oraz uzyska 30% punktów czyli 12 punktów z 40 możliwych.

W drugim dniu egzaminu wstępnego, po zakończeniu prac komisji kwalifikacyjnej udostępniana jest kandydatom lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, brane będą pod uwagę wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego oceniania, oceny z przedmiotów ogólnokształcących i inne (poświadczone) osiągnięcia uczniów.

O przyjęciu decyduje, przy równej punktacji z egzaminu wstępnego - wyższa punktacja dodatkowa.


Punktacja dodatkowa:

Oceny na świadectwie gimnazjalnym - język polski, język obcy, matematyka, plastyka (sztuka):
celujący
5
punktów
bardzo dobry
4
punkty
dobry
3
punkty
dostateczny
2
punkty
dopuszczający
1
punkt
Maksymalnie
20
punktów

Osiągnięcia artystyczne (za udział w konkursach, przeglądach, wystawach, warsztatach itp.)
ogólnopolskie/wojewódzkie
1 - 10
punktów
regionalne
1 - 10
punktów
szkolne
1 - 10
punktów
Maksymalnie
30
punktów


CZĘŚĆ TEORETYCZNA - zakres wymagań

Rozmowa egzaminacyjna przeprowadzona z kandydatem ma na celu sprawdzić:

 • znajomość podstawowych pojęć i technik plastycznych
 • znajomość epok w sztuce na przestrzeni dziejów, wielkich mistrzów danej epoki, słynnych arcydzieł światowego i polskiego malarstwa, rzeźby, architektury
 • znajomość zabytków i kultury regionu zamieszkania
 • zakres i poziom zainteresowań sztuką i kulturą (literatura, film, muzyka, znajomość wydarzeń aktualnych)
 • wiedzę na temat wybranej przez kandydata specjalności.

W trakcie rozmowy kandydat odpowiada na dwa pytania teoretyczne dotyczące dziejów sztuki z zakresu programu nauczania przedmiotu plastyka (sztuka) w gimnazjum.

Zagadnienia:

 1. Wymień chronologicznie minimum pięć kolejnych epok.
 2. Barwy podstawowe, pochodne, dopełniające i złamane.
 3. Walor i kontrast barw.
 4. Perspektywa i jej rodzaje.
 5. Kompozycja i jej rodzaje.
 6. Forma kameralna i monumentalna.
 7. Techniki malarskie.
 8. Techniki graficzne.
 9. Funkcje architektury.
 10. Co to jest rzemiosło artystyczne?
 11. Co wiesz o sztuce egipskiej.
 12. Jak wygląda świątynia grecka.
 13. Sposób przedstawiania człowieka w rzeźbie greckiej.
 14. Jakie znasz budowle publiczne wznoszone w starożytnym Rzymie.
 15. Opisz budowle romańską.
 16. Cechy architektury gotyckiej.
 17. Co wiesz o rzeźbie średniowiecznej.
 18. Czym charakteryzuje się styl renesansowy.
 19. Jakich znasz wielkich artystów doby renesansu.
 20. Cechy stylu barokowego.
 21. Wielcy malarze epoki baroku.
 22. Jakie znasz budowle wzniesione w okresie baroku.
 23. Wielcy rzeźbiarze czasów renesansu i baroku.
 24. Czym charakteryzuje się klasycyzm w sztuce.
 25. Cechy romantyzmu w sztuce i kulturze europejskiej.
 26. Malarstwo realistyczne - forma i temat.
 27. Impresjonizm - cechy i przedstawiciele kierunku.
 28. Wielcy artyści końca XIX wieku,.
 29. Znani malarze polscy tworzący w XIX wieku.
 30. Nurty awangardowe w sztuce XX wieku.
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt