WARSZTATY MAJOWE DLA KANDYDATÓW >>>>>

EGZAMIN WSTĘPNY, 03 - 04 czerwca 2019, od godz. 900

Specjalizacje:
 • tkanina artystyczna,
 • ceramika artystyczna,
 • renowacja elementów architektury,
 • fotografia artystyczna

Forma egzaminu:
 • część praktyczna: ćwiczenie z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
  (rzeźba w glinie)
 • część teoretyczna: egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową przedmiotu PLASTYKA:
  • dla absolwentów gimnazjum:
   Podstawa programowa - PLASTYKA III etap edukacyjny,
  • dla absolwentów szkoły podstawowej:
   Podstawa programowa PLASTYKA - KLASY IV-VIII.

Na czas egzaminów możliwe zakwaterowanie w internacie szkoły.Szczegóły

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA - GIMNAZJALISTĘ
  Przed egzaminem:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru >>>WNIOSEK
 2. życiorys
 3. wyciąg ocen za 1 półrocze III klasy gimnazjum
 4. 2 zdjęcia
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 6. potwierdzenia osiągnięć artystycznych


 7. Po ukończeniu GIMNAZJUM:
 8. poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 9. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
 10. świadectwo ukończenia gimnazjum - oryginał
 11. karta informacyjna

DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA - ÓSMOKLASISTĘ
  Przed egzaminem:
 1. wniosek o przyjęcie do szkoły według wzoru >>>WNIOSEK
 2. życiorys
 3. wyciąg ocen za 1 półrocze VIII klasy szkoły podstawowej
 4. 2 zdjęcia
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 6. potwierdzenia osiągnięć artystycznych


 7. Po ukończeniu SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
 8. poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 9. poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 10. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał
 11. karta informacyjna

TERMINY DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

Termin składania wniosku z załącznikami: do 30.05.
Termin egzaminu wstępnego: 03 - 04.06.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego: 04.06. po południu
Termin składania świadectw gimnazjalnych i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ich kopii poświadczonych przez dyrektora gimnazjum 28.06. do 1500
Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na określoną specjalizację: 2.07 do 1300
Ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw gimnazjalnych i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego: 5.07. do 1500
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły 8.07. do 1300
  


TERMINY DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Termin składania wniosku z załącznikami: do 30.05.
Termin egzaminu wstępnego: 03 - 04.06.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu wstępnego: 04.06. po południu
Termin składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub ich kopii poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej 28.06. do 1500
Termin ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych na określoną specjalizację: 2.07 do 1300
Ostateczny termin dostarczenia oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 5.07. do 1500
Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły 8.07. do 1300
  


FORMA I CZAS TRWANIA EGZAMINU

03 czerwca:
godz. 0900 - 0915informacja dotycząca egzaminu
godz. 0915 - 1045ćwiczenie z rysunku
godz. 1045 - 1215
przerwa
godz. 1215 - 1345 ćwiczenie z malarstwa

04 czerwca
godz. 0830 - 1000 ćwiczenie z kompozycji przestrzennej (rzeźba w glinie)
godz. 1000 - 1130 przerwa
od godz. 1130 egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk platycznych.


W czasie trwania egzaminu wstępnego możliwe jest zakwaterowanie kandydatów w internacie (od 02 czerwca - po południu).


PUNKTACJA EGZAMINU WSTĘPNEGO:

ćwiczenie z rysunku
0 - 10
punktów
ćwiczenie z malarstwa
0 - 10
punktów
ćwiczenia z kompozycji
0 - 10
punktów
egzamin ustny
0 - 10
punktów
maksymalnie
40
punktów

Egzamin jest zdany, gdy uczeń przystąpi do wszystkich jego części oraz uzyska 30% punktów czyli 12 punktów z 40 możliwych.

Po zakończeniu egzaminu wstępnego udostępniana jest kandydatom lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. O zakwalifikowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie.

W przypadku, gdy liczba zakwalifikowanycjch jest większa niż liczba miejsc w danym roku, dla kandydatów o równorzędnych wynikach przeprowadzony zostanie drugi etap pstępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 131, ust. 2. ustawy Prawo oświatowe.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Wybór zagadnień z podstawy programowej GIMNAZJUM

Kandydat

 • Rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych
 • Umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym i centrach czasowych
 • Wymienia dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury
 • Omawiając dzieła posługuje się terminologią z zakresu danej dziedziny
 • Potrafi wymienić krajowe i zagraniczne placówki kultury i instytucje artystyczne
 • Kontruje wypowiedź na temat swego uczestnictwa w kulturze – kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej
(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” III etap edukacyjny)

 

Wybór zagadnień z podstawy programowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kandydat

 • Wykazuje się znajomością dziedzin sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki, architektury, rysunku
 • Zna współczesne formy wypowiedzi artystycznej, wymykające się tradycyjnym klasyfikacjom, jak: happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów
 • Rozróżnia cechy i rodzaje kompozycji: kompozycje otwarte i zamknięte, rytmiczne, symetryczne, statyczne i dynamiczne
 • Wykazuje się znajomością pojęć: gama barwna, koło barw, barwy podstawowe i pochodne, temperatura barwy, walor barwy; kontrasty barwne: temperaturowe, dopełnieniowe i walorowe
 • Rozpoznaje rodzaje perspektyw (w tym m.in.: rzędowa, kulisowa, aksonometryczna, barwna, powietrzna, zbieżna)
 • Charakteryzuje pozostałe środki wyrazu artystycznego, takie jak: linia, plama, faktura
 • Rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych (portret, autoportret, pejzaż, martwa natura, sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna)
 • Rozumie, czym jest w sztuce abstrakcja i fantastyka
 • Powyższe środki wyrazu rozróżnia i identyfikuje w dziełach mistrzów
 • Zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury
 • Charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce
 • Wykazuje się znajomością najważniejszych muzeów i kolekcji dzieł sztuki w Polsce i na świecie
(w oparciu o podstawę programową „Plastyka” klasy IV-VIII)

 

Przykładowe pytania:

 1. Wymień chronologicznie minimum pięć kolejnych epok.
 2. Wytłumacz pojęcia: barwy podstawowe, pochodne, dopełniające i złamane.
 3. Co to jest walor i kontrast barw?
 4. Co to jest perspektywa i jakie znasz jej rodzaje?
 5. Co to jest kompozycja i jakie znasz jej rodzaje?
 6. Czym się różni forma kameralna od monumentalnej?
 7. Jakie znasz techniki malarskie?
 8. Co to jest grafika, jakie znasz techniki graficzne?
 9. Jakie funkcje pełni architektura?
 10. Co to jest rzemiosło artystyczne?
 11. Co wiesz o sztuce egipskiej?
 12. Jak wygląda świątynia grecka?
 13. W jaki sposób przedstawiano człowieka w rzeźbie greckiej?
 14. Jakie znasz budowle publiczne wznoszone w starożytnym Rzymie?
 15. Opisz budowle romańską.
 16. Wymień cechy architektury gotyckiej.
 17. Co wiesz o rzeźbie średniowiecznej?
 18. Czym charakteryzuje się styl renesansowy?
 19. Jakich znasz wielkich artystów doby renesansu?
 20. Co wiesz o wielkich malarzach epoki baroku?
 21. Jakie znasz budowle wzniesione w okresie baroku?
 22. Jakich znasz wielkich rzeźbiarzy czasów renesansu i baroku?
 23. Czym charakteryzuje się klasycyzm w sztuce?
 24. Wymień cechy romantyzmu w sztuce i kulturze europejskiej.
 25. Czym charakteryzuje się sztuka realistyczna?
 26. Czym charakteryzuje się Impresjonizm?
 27. Jakich znasz słynnych artystów tworzących w końcu XIX wieku?
 28. Jakich znani malarzy polskich tworzący w XIX wieku?
 29. Jakie znasz kierunki awangardowe w sztuce XX wieku?
 30. Co to jest happening, performance, asamblaż; sztuka nowych mediów?
 31. Wymień znane Ci muzea europejskie i polskie.
 32. Jakie znasz zabytki w swojej okolicy?
 33. W jakim wydarzeniu artystycznym ostatnio uczestniczyłeś (wystawa, koncert, spektakl)?
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt