REKRUTACJA 2021

 1. Informujemy, że PLSP w Nowym Wiśniczu jest szkołą prowadzoną przez MKDNiS, w związku z tym nie prowadzimy rejestracji kandydatów przez system elektroniczny dla edukacji samorządowej.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną Szkoła uruchomiła specjalny adres e-mailowy:

  rekrutacja2021@wisnickiplastyk.pl

  na który rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do szkoły przysyłają:

  • WNIOSEK>>>
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole plastycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (art. 142 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) lub wydanego przez lekarza specjalistę (art. 142 ust. 3 ustawy Prawa oświatowego).

  Wniosek oraz załączniki należy przesyłać w formacie pdf.

  Termin dostarczenia: od 15 kwietnia do 31 maja 2021

  Wersje papierowe kandydat dostarcza do szkoły w dniu egzaminu wstępnego.

 3. Egzamin wstępny.

  Informujemy, że w okresie ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny będzie miał zmienioną formę. Nie będzie obejmował części ustnej.

  Termin: 8 czerwca 2021 (wtorek)

  Egzamin będzie trwał od godz. 9.45 do 15.15.

  KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KAŻDEGO Z EGZAMINÓW, SĄ ZOBOWIĄZANI DO OKAZANIA AKTUALNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ LUB INNEGO WAŻNEGO DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI WRAZ ZE ZDJĘCIEM.

  Następnie każdemu z Kandydatów przydzielany jest jego indywidualny numer, którym będzie podpisywał zrealizowane ćwiczenia.

  Część praktyczna

  10.00 – 11.30 - ćwiczenie z rzeźby
  12.00 – 13.30 - ćwiczenie z rysunku
  13.45 – 15.15 - ćwiczenie z malarstwa

  Na egzaminie z rysunku i malarstwa kandydat korzysta z własnych materiałów, plastelinę na egzamin z rzeźby zapewnia Szkoła.

  Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz rzeźby.

  Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w tej części egzaminu wynosi 30 pkt. (po 10 pkt. za każde ćwiczenie).

  Z UWAGI NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z TRWAJĄCYM ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 NA TERENIE KRAJU ORAZ Z PODJĘTYMI DZIAŁANIAMI POLEGAJĄCYMI NA ZAPOBIEGANIU DALSZEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII INFORMUJEMY, IŻ TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO, JEGO PRZEBIEG, KOLEJNOŚĆ, ORAZ CHARAKTER MOŻE ULEC ZMIANIE.

  W trakcie egzaminu Szkoła nie zapewnia noclegu i wyżywienia.

 4. Termin podania do wiadomości na stronie internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych na podstawie egzaminu wstępnego: 11 czerwca 2021
 5. Termin dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły: 25 czerwca - 2 lipca 2021
 6. Termin podania do wiadomości na stronie internetowej szkoły listy przyjętych ze wskazaniem specjalizacji: 8 lipca 2021
 7. Termin podania informacji o ewentualnych wolnych miejscach: 8 lipca 2021
 8. Termin dostarczenia oryginału zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego: 9 lipca do 16 lipca 2021 (niedostarczenie oryginału skutkuje skreśleniem z listy)
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt